FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       

   ZWITSERLAND

  

- Nationaal visum (categorie D) met vermelding “geldig als verblijfstitel” (“Vaut comme titre de séjour” / “Gilt als Aufenthaltstitel” / “Vale come titolo di soggiorno”)
 
 
- Ausländerausweis L / Livret pour étrangers L / Libretto per stranieri L / Legitimaziun d'esters L
[Identiteitsbewijs L voor buitenlandse onderdanen]:
 
Verblijfsvergunning voor korte duur; verblijfstitel L, violet
 
       

 

- Titre de séjour "L" voor onderdanen van derde landen
Aufenthaltstitel "L"
Permesso di soggiorno "L"
(vergunning voor verblijf van korte duur; vergunning L, overeenkomstig de in Verordening (EG) nr. 1030/2002) van de Raad voorziene specificaties)
 
       

 

- Titre de séjour / Aufenthaltstitel / Permesso di soggiorno / [Verblijfsvergunning] (L, B, C) met de vermelding "familielid" voor onderdanen van derde landen die familielid zijn van een Zwitsers onderdaan

- Titre de séjour / Aufenthaltstitel / Permesso di soggiorno (L, B, C) (verblijfsvergunning) met vermelding "familielid van een EU/EVA-burger" voor onderdanen van derde landen die familielid zijn van een onderdaan van een lidstaat van de EU of de EVA die zijn recht op vrij verkeer uitoefent.

- Ausländerausweis B / Livret pour étrangers B / Libretto per stranieri B / Legitimaziun d'esters B
[Identiteitsbewijs B voor buitenlandse onderdanen]:
 
Tijdelijke verblijfstitel type B; opgesteld in drie of vier talen, grijs
 
       

 

- Titre de séjour "B" voor onderdanen van derde landen
Aufenthaltstitel "B"
Permesso di soggiorno "B"
(vergunning voor verblijf van korte duur; vergunning B, overeenkomstig de in Verordening (EG) nr. 1030/2002) van de Raad voorziene specificaties)
 
      

 

 - Ausländerausweis C / Livret pour étrangers C / Libretto per stranieri C
[Identiteitsbewijs C voor buitenlandse onderdanen]:
Permanente verblijfstitel C, groen
 
       

 

 - Titre de séjour "C" voor onderdanen van derde landen
Aufenthaltstitel "C"
Permesso di soggiorno "C"
(vergunning voor verblijf van korte duur; vergunning C, overeenkomstig de in Verordening (EG) nr. 1030/2002) van de Raad voorziene specificaties)
 
      

 

- Ausländerausweis Ci / Livret pour étrangers Ci / Libretto per stranieri Ci
[Identiteitsbewijs Ci voor buitenlandse onderdanen]:
Verblijfstitel type Ci voor echtgenoten en kinderen (tot 25 jaar) van ambtenaren van internationale organisaties en leden van buitenlandse vertegenwoordigingen in Zwitserland die een winstgevende bezigheid op de Zwitserse arbeidsmarkt uitoefenen, rood
 

Legitimatiebewijzen (verblijfsvergunningen) van het Zwitserse Departement van Buitenlandse Zaken:

- Legitimatiekaart "B" / Legitimationskarte "B" / Carta di legittimazione "B"
 

Legitimatiekaart "B" (met roze strook)): hoofden van diplomatieke, permanente of bijzondere missies, hoge ambtenaren van internationale organisaties en hun familieleden met dezelfde status ;

Legitimationskarte ''B'' (mit rosafarbigem Streifen) : Missionchefs der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen, leitende Beamte internationaler Organisationen und Familiemitglieder, die den gleichen Status bezitzen ;

Carta di legittimazione ''B'' (a banda rosa) : capimissione di missioni diplomatiche permanenti o speciali, funzionari superiori di organizzazioni internazionali e loro familiari che beneficiani dello stesso statuto ;

- Ambassades en permanente missies : hoofd van de missie

- Internationale organisaties : bestuurdes

    
De houder van deze kaart heeft de diplomatenstatus

 

 - Legitimatiekaart "C" / Legitimationskarte "C" / Carta di legittimazione "C"
 

Legitimatiekaart "C" (met roze strook): leden van het diplomatieke personeel van diplomatieke, permanente of bijzondere missies, hoge ambtenaren van internationale organisaties en hun familieleden met dezelfde status ;

Legitimationskarte ''C'' (mit rosafarbigem Streifen) : Mitglieder des diplomatischen Personals der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen, Beamte internationaler Organisationen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen ;

Carta di legittimazione ''C'' (a banda rosa) : membri del personale diplomatico di missioni diplomatiche permanenti o speciali, funzionari di organizzazioni internazionali e familiari che beneficiano dello stesso statuto ;

 - Ambassades en permanente missies : lid van het diplomatieke personeel

- Internationale organisaties : hoge ambtenaar

    

De houder van deze kaart heeft de diplomatenstatus

 

 - Legitimatiekaart „D” / Legitimationskarte „D” / Carta di legittimazione „D”
 

Legitimatiekaart „D” (met blauwe strook): leden van het administratief en technisch personeel van diplomatieke, permanente of bijzondere missies en hun familieleden met dezelfde status ;

Legitimationskarte ''D'' (mit blauem Streifen) : Mitglieder des Verwaltungs- und technischen Personals der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen ;

Carta di legittimazione ''D'' (a banda blu) : membri del personale amministrativo e tecnico di missioni diplomatiche permanenti o speciali e familiari che beneficiano dello stesso statuto ;

- Ambassades en permanente missies : lid van het administratief en technisch personeel

    
 
De houder van deze kaart heeft de diplomatenstatus, met uitzondering van de vrijstelling van burgelijke en administratieve rechtsvervolging, die slechts wordt toegekend in het kader van de uitvoering van zijn taken

 

- Legitimatiekaart „D” / Legitimationskarte „D” / Carta di legittimazione „D”
 

Legitimatiekaart „D” (met bruine strook) : ambtenaren van de categorie beroepspersoneel van internationale organisaties en hun familieleden met dezelfde status ;

Legitimationskarte ''D'' (mit braunem Streifen) : Beamte der Kategorie Berufspersonal internationaler Organisationen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen ;

Carta di legittimazione ''D'' (a banda marrone) : funzionari appartenenti alla categoria del personale di carriera di organizzazioni internazionali e familiari che beneficiano dello stesso statuto ;

Internationale organisaties : beroepsambtenaar

        
 
De houder van deze kaart is vrijgesteld van rechtsvervolging bij de uitoefening van zijn taken

 

 - Legitimatiekaart ''E'' / Legitimationskarte ''E'' / Carta di legittimazione ''E''

 Legitimatiekaart ''E'' (met paarse strook) : leden van het dienstpersoneel van permanente of bijzondere diplomatieke missies, ambtenaren van de algemene diensten van internationale organisaties en hun familieleden met dezelfde status ;

Legitimationskarte ''E'' (mit violettem Streifen) : Mitglieder des Dienstpersonals der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen, Beamte der allgemeinen Dienste internationaler Organisationen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen :

Carta di legittimazione ''E'' (a banda viola) : membri del personale di servizio di missioni diplomatiche permanenti e speciali, funzionari dei servizi generali di organizzazioni internazionali e familiari che beneficiano dello stesso statuto ;

- Ambassades en pemanente missies : lid van het dienstpersoneel en lid van het plaatselijk aangeworven personeel

- Internationale organisaties : ambtenaar van de algemene diensten

    
De houder van deze kaart is vrijgesteld van rechtsvervolging bij de uitoefening van zijn taken
  
  
     
   

 - Legitimatiekaart ''F'' / Legitimationskarte ''F'' / Carta di legittimazione ''F''

Legitimatiekaart ''F'' (met gele strook) : huishoudelijk personeel van leden van permanente of bijzondere diplomatieke missies en consulaire beroepsposten, alsmede huishoudelijk personeel van ambtenaren van internationale organisaties ;

Legitimationskarte ''F'' (mit gelbem Streifen) : private Hausangestellte der Mitglieder der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen und der von Berufs-Konsularbeamten geleiteten Konsularischen Vertretungen sowie private Hausangestellte der Beamten internationaler Organisationen ;

Carta di legittimazione ''F'' (a banda gialla) : personale domestico privato di membri di missioni diplomatiche permanenti o speciali e di rappresentanze consolari dirette da funzionari consolari di carriera nonché personale domestico privato di funzionari di organizzazioni internazionali ;

- Ambassades, permanente missies en internationale organisaties : lid van het huispersoneel van een personeelslid

    
De houder van deze kaart is niet vrijgesteld van rechtsvervolging  
 
 
       
  

 - Legitimatiekaart ''G'' / Legitimationskarte ''G'' / Carta di legittimazione

Legitimatiekaart ''G'' (met turquoise strook) : ambtenaren van internationale organisaties met arbeidsovereenkomst van beperkte duur en hun familieleden met dezelfde status;

Legitimationskarte ''G'' (mit türkisem Streifen) : Beamte internationaler Organisationen mit Arbeitsvertrag von begrenzter Dauer und Familiemitglieder, die den gleichen Status besitzen ;

Carta di legittimazione ''G'' (a banda turchese) : funzionari di organizzazionin internazionali con contratto di lavoro a durata determinata e familiari che beneficiano dello stesso statuto ;

- Internationale organisaties : tijdelijke functionaris (met een arbeidsovereenkomst van beperkte duur) en lid van het gedetacheerd personeel

      

De houder van deze kaart is vrijgesteld van rechtsvervolging bij de uitoefening van zijn taken

 

 - Legitimatiekaart ''H'' / Legitimationskarte ''H'' / Carta di legittimazione ''H''

Legitimatiekaart ''H'' (met witte strook) : medewerkers zonder ambtenarenstatus van permanente of bijzondere diplomatieke missies, consulaten en internationale organisaties, alsmede personen zonder voorrechten en immuniteiten die gemachtigd zijn om leden van permanente of bijzondere diplomatieke missies, consulaten en internationale organisaties te begeleiden ;

Legitimationskarte ''H'' (mit weissem Streifen) : Mitarbeiter ohne Beamtenstatus der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen, der Konsularischen Vertretungen und der internationalen Organisationen, sowie Personen ohne Privilegien und Immunitäten, die ermächtigt sind, Mitglieder der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen, der Konsularischen Vertretungen und der internationalen Orgnisationen zu begleiten ;

Carta di legttimazione ''H'' (a banda bianca) : collaboratori senza statuto di funzionari di missioni diplomatiche permanenti o speciali, di consolati e di organizzazioni internazionali così come persone senza privilegi e immunità autorizzate a accompagnare membri di missioni diplomatiche permanenti o speciali, di consolati e di organizzazioni internazionali ;

- Ambassades, consulaten, permanente missies en internationale organisaties : persoon zonder voorrechten en immuniteiten

    

De houder van deze kaart is niet vrijgesteld van rechtsvervolging en heeft geen toegang tot de Zwitserse arbeidsmarkt  

 

 - Legitimatiekaart '' I '' / Legitimationskarte '' I '' / Carta di legittimazione '' I ''            

Legitimatiekaart '' I '' (met olijfkleurige strook) : niet-Zwitserse personeelsleden van het Internationaal Comité van het Rode Kruis en hun familieleden met dezelfde status ;

Legitimationskarte '' I '' (mit olivem Streifen) : Personal nicht schweizerischer Staatsangehörigkeit des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen ;

Carta di legittimazione '' I '' (a banda oliva) : membri del personale non svizzero del Comitato internazionale della Croce Rossa e familiari che beneficiano dello stesso statuto ;

- Internationaal Comité van het Rode Kruis : medewerker

      

De houder van deze kaart is vrijgesteld van rechtsvervolging bij de uitoefening van zijn taken, maar heeft geen douanevoorrechten

 

 - Legitimatiekaart ''K'' / Legitimationskarte ''K'' / Carta di legittimazione ''K''

Legitimatiekaart ''K'' (met roze band) : hoofden van consulaire beroepsposten en consulaire beroepsfunctionarissen, alsmede hun familieleden met dezelfde status ;

Legitimationskarte ''K'' (mit rosafarbigem Streifen) : Berufs-Postenchefs und Berufs-Konsularbeamte der konsularischen Vertretungen und Familiemitglieder, die den gleichen Status besitzen ;

Carta di legittimazione ''K'' (a banda rosa) : capiposto consolari di carriera di rappresentanze consolari e familiari che beneficiano dello stesso statuto ;

- Consulaten - rode K-kaart : hoofd van een consulaire beroepspost en consulair beroepsambtenaar 

    

De houder van deze kaart is vrijgesteld van rechtsvervolging bij de uitoefening van zijn taken

 

 - Legitimatikaart ''K'' / Legitimationskarte ''K'' / Carta di legittimazione ''K''

Legitimatiekaart ''K'' (met blauwe strook) : beroepspersoneelsleden van consulaten en hun familieleden met dezelfde status ;

Legitimationskarte ''K'' ( mit blauem Streifen) : Berufs-Konsularangestellte und Familiemitglieder ;

Carta di legittimazione ''K'' (a banda blu) : impiegati consolari di carrira e familiari che beneficiano dello stesso statuto ;

- Consulaten - blauwe K-kaart : consulair beroepsmedewerker  

    

De houder van deze kaart is vrijgesteld van rechtsvervolging bij de uitoefening van zijn taken

 

 - Legitimatiekaart ''K'' / Legitimationskarte ''K'' / Carta di legittimazione ''K''

Legitimatiekaart ''K'' (met paarse strook) : leden van het dienstpersoneel van consulaire beroepsposten en hun familieleden met dezelfde status ;

Legitimationskarte ''K'' (mit violettem Streifen) : Mitglieder des dienstlichen Hauspersonals von berufs-konsularischen Vertretungen und Familiemitglieder, die den gleichen Status besitzen ;

Carta di leggitimazione ''K'' (a banda viola) : membri del personale di servizio di rappresentanze consolari di carriera e familiari che beneficiano dello stesso statuto ;

- Consulaten - paarse K-kaart : lid van het dienstpersoneel en plaatselijk aangeworven personeelslid

        

 De houder van deze kaart is niet vrijgesteld van rechtsvervolging

 

- Legitimatiekaart ''K'' / Legitimationskarte ''K'' / Carta di legittimazione ''K'' 

Legitimatiekaart ''K'' (met witte strook) : hoofden van honoraire consulaire posten ;

Legitimationskarte ''K'' (mit weissem Streifen) : Honorar-Postenchefs von konsularischen Vertretungen ;

Carta di legittimazione ''K'' (a banda bianca) : capiposto onorari di rappresentanze consolari ;

- Consulaten - witte K-kaart

    

De houder van deze kaart is vrijgesteld van rechtsvervolging, maar uitsluitend bij de uitoefening van consulaire taken

 

 

 - Legitimatiekaart ''L'' / Legitimationskarte ''L'' / Carta di legittimazione ''L''

Legitimatiekaart ''L'' (met zankleurige strook) : niet-Zwitserse personeelsleden van de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen en hun familieleden met dezelfde status ;

Legitimationskarte ''L'' (mit sandfarbigem Streifen) : personal nicht schweizerischer Staatsangehörigkeit der Internationalen Gemeinschaft der Roten Kreuz- und Roten Halbmond- Gedellschaften und Familienmitglieder, die den gleichen  Status besitzen ;

Carta di legittimazione ''L'' (a banda color sabbia) : membri del personale non svizzero della Federazione internationale delle Società Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e familiari che beneficiano dello stesso statuto ;

- Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen : medewerker

        

De houder van deze kaart is vrijgesteld van rechtsvervolging bij de uitoefening van zijn, maar heeft geen douanevoorechten

 

 - Legitimatiekaart ''S'' / Legitimationskarte ''S'' / Carta di legittimazione ''S'' 

Legitimatiekaart ''S'' (met groene strook) : Zwitserse personeelsleden van permanente en bijzondere diplomatieke missies, Zwitserse ambtenaren van internationale organisaties ;

Legitimationskarte ''S'' (mit grünem Streifen) : Mitglieder des Personals schweizerisher Staatsangehörigkeit internationaler Organisationen ;

Carta di legittimazione ''S'' (a banda verde) : membri del personale di nazionalità svizzera di missioni diplomatiche permanenti e speciali, funzionari di nazionalità svizzera di organizzazioni internazionali ;

Een Zwitsers personeelslid krigt in beginsel, ongeacht de functie die hij in de buitenlandse vertegenwoordiging of internationale organisatie uitoefent, een legitimatiekaart type S. Zwitserse personeelsleden die door ambassades en consulaten plaatselijk zijn aangeworven, krijgen geen kaart. Zwitserse tijdelijke functionarissen (met een arbeidsovereenkomst van beperkte duur) van internationale organisaties krijgen geen kaart.

- Ambassades en consulaten : lid van het beroepspersoneel met de Zwitserse nationaliteit

- Permanente missies : personeeslid met de Zwitserse nationaliteit

- Internationale organisaties : functionaris / medewerker met de Zwitserse nationaliteit

    

De houder van deze kaart is vrijgesteld van rechtsvervolging bij de uitoefening van zijn taken

 

 - Legitimatiekaart ''P'' / Legitimationskarte ''P'' / Carta di legittimazione ''P''

Legitimatiekaart type ''P'' (met blauwe strook) : niet-Zwitserse leden van het wetenschappelijk personeel van het CERN en hun familieleden met dezelfde status ;

Legitimationskarte ''P'' (mit blauem Streifen) : wissenschaftliches Personal des CERN nicht schweizericher Staatsangehörigkeit und Familiemitglieder, die den gleichen Status besitzen ;

Carta di legittimazione ''P'' (a banda blu) : personale scientifico non svizzero del CERN e familiari che beneficiano dello stesso statuto ;

- Europese Organisatie voor kernfysich onderzoek (CERN) : lid van het wetenschappelijk personeel van CERN

    
De houder van deze kaart is vrijgesteld van rechtsvervolging bij de uitoefening van zijn taken

 

- Legitimatiebewijs ''R'' / Legitimationskarte ''R'' / Carta di legittimazione ''R''

Legitimatiebewijs ''R'' (met grijze band) : niet-Zwitserse personeelsleden van internationale quasi-gouvernementele organisaties of andere internationale organisaties, en hun gezinsleden met dezelfde status ;

Legitimationskarte ''R'' (mit grauem Streifen) : Personal nicht schweizerischer Staatsangehörigkeit Organen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen ;

Carta di Legittimazione ''R'' (a banda grigia) : membri del personale non svizzero di orgnizzazioni internazionali quasi intergovernative o di altri organismi internazionali e familiari che beneficiano dello stesso statuto ;

 
De houder van deze kaart geniet geen immuniteit ten aanzien van de rechtsmacht 
 

- Reizigerslijst voor schoolreizen binnen de Europese Unie (EU) en de Europese vrijhandelsassociatie (EVA)