FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       

    POLEN      

1.  Verblijfsdocumenten die worden afgegeven overeenkomstig het uniforme model dat is aangegeven in Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen.

       Karta pobytu (Verblijfskaart)

     

    Verblijfskaarten worden afgegeven aan vreemdelingen met :

  • een verblijfsvergunning voor een periode van bepaalde duur;
  • een vestigingsvergunning;
  • een EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen (afgegeven sedert 1 oktober 2005). Sinds 12 juni 2012 wordt de vermelding ''EG'' vervangen door ''EU'';
  • de vluchtelingenstatus;
  • subsidiaire bescherming;
  • een gedoog status.

2.  Verblijfskaarten die worden afgegeven overeenkomstig Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf  op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG.

  • Karta pobytu człego rodziny obywatela Unii Europejskiej (Verblijfskaart voor een familied van een EU-burger);

            

  • Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej (Permanente verblijfskaart voor een familielid van een EU-burger).

            

  

Kaarten afgegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken:

          Consulaire identiteitskaart voor ereconsuls

         

          Officiële identiteitskaart

      

          Consulaire identiteitskaart

      

          Speciale identiteitskaart

      

          Diplomatieke identiteitskaart