FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       

 LETLAND

1. Verblijfsvergunning die onder artikel 2, punt 15, onder a), van verordening (EG) nr. 562/2006 vallen :

 • Uzturëšanas atļauja

Verblijstitel in de vorm van een tot 31 maart 2012 afgegeven sticker . 

  

 • Uzturëšanas atļauja

 Verblijfsvergunning in de vorm van een elektronische identiteitskaart, afgegeven vanaf 1 april 2012. Dit soort vergunning wordt aan de volgende categorieën personen uitgereikt :

     

 

1. Onderdanen van derde landen die een recht hebben op grond van Richtlijn 2004/38/EG, met de aanduiding ''Verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie'' of ''Permanente verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie''

- Verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie

     

- Permanente verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie

     

2. Onderdanen van derde landen die geen recht hebben krachtens Richtlijn 2004/38/EG.

 • Savienïbas pilsoņa ģimenes locekla uzturëšanäs atļauja

Verblijfsvergunning voor een familielid van een burger van de Unie. Dit is een tijdelijke verblijfsvergunning voor een familielid van een onderdanen van de EU, de EER of Zwitserland die zelf  een onderdaan van derde land is; formaat A5 met erin verwerkte veiligheidskenmerken; afgegeven tot 31 maart 2012.

 • Savienïbas pilsoņa ģimenes locekla  pastävïgäs uzturëšanäs atļauja

Permanente verblijfsvergunning voor een familielid van een burger van de Unie. Dit is een permanente verblijfsvergunning voor een familielid van een onderdanen van de EU, de EER, of Zwitserland die zelf een onderdaan van een derde land is; formaat A5 met erin verwerkte veiligheidskenmerken; afgegeven tot 31 maart 2012.

2. Verblijfsvergunningen die onder artikel 2 , punt 15, onder b), van Verordening (EG) nr 562/2006 vallen:

        Latvijas Republikas nepilsoņa pase
 
          Lets vreemdelingenpaspoort, kleur: violet. Deze paspoorten worden uitgereikt aan niet-Letse staatsburgers en geven overeenkomstig de Letse nationale wetgeving recht op verblijf in en terugkeer naar Letland. De status van niet-staatsburger is gelijkwaardig aan de status van een houder van een Letse permanente verblijfsvergunning. De houder van een vreemdelingenpaspoort heeft geen verblijfsvergunning nodig om in Letland te verblijven of om daarnaar terug te keren na een reis in het buitenland.
 
        Letse identiteitskaart voor vreemdelingen, in de vorm van een elektronische identiteitskaart. Deze kaarten worden uitgereikt aan niet-Letse staatsburgers en geven overeenkomstig de Letse nationale wetgeving recht op verblijf in en terugkeer naar Letland. De status van niet-staatsburger is gelijkwaardig aan de status van een houder van een Letse permanente verblijfsvergunning. De houder van een vreemdelingenpaspoort heeft geen verblijfsvergunning nodig om in Letland te verblijven of om daarnaar terug te keren na een reis in het buitenland.
 
        Bezvalstnieka ceļošanas dokuments
 
          Reisdocument voor staatlozen, kleur: bruin. Deze documenten worden uitgereikt aan personen die Letland als staatloze heeft erkend; krachtens de Letse wetgeving is op grond daarvan het verblijf en de terugkeer naar Letland toegestaan. De houder van een reisdocument voor staatlozen heeft geen verblijfsvergunning nodig om in Letland te verblijven of om daarnaar terug te keren na een reis in het buitenland.
 
        Bēgļa ceļošanas dokuments
 
          Vluchtelingenreisdocument, kleur: blauw. Deze documenten worden uitgereikt aan personen die Letland als vluchteling heeft erkend; krachtens de Letse wetgeving is op grond daarvan het verblijf en de terugkeer naar Letland toegestaan. De houder van een vluchtelingenreisdocument heeft geen verblijfsvergunning nodig om in Letland te verblijven of om daarnaar terug te keren na een reis in het buitenland.
 
        Ceļošanas dokuments (alternatīvais statuss)
 
          Reisdocument voor een persoon aan wie de subsidiaire-beschermingsstatus is toegekend, kleur: blauw. Deze documenten worden uitgereikt aan personen aan wie Letland de subsidiaire beschermingsstatus heeft toegekend en aan wie door hun vorige land van verblijf geen reisdocument wordt uitgereikt; krachtens de Letse wetgeving is op grond van deze documenten het verblijf en de terugkeer naar Letland toegestaan. De houder van een reisdocument voor personen aan wie Letland de subsidiaire beschermingsstatus heeft toegekend, heeft geen verblijfsvergunning nodig om in Letland te kunnen verblijven of om daarnaar terug te keren na een reis in het buitenland.

-       Ceļotäju saraksts izglïtïbas iestädes ekskursijäm Eiropas Savienïbä

        Reizigerslijst voor schoolreizen binnen de Europese Unie.

Identiteitsbewijzen uitgereikt door het ministerie van Buitenlandse Zaken :

 • ID-kaart categorie A - voor diplomatiek personeel (rood)

    

 

 •  ID-kaart categorie B - voor administratief en technisch personeel (geel)

 ID-kaarten categorie B worden afgegeven aan administratief en technisch personeel van de missie; op de achter staat de mededeling dat de houder ten dele de voorrechten en immuniteiten geniet als bedoeld in artikel 37, lid 2, van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer: << Šïs apliecïbas uzrädïtäjs bauda da ļ ëjas privilëģijas un imunitätes, kas paredzëtas administratïvajiem un techniskajiem darbiniekiem saskaņa ar 1961. gada 18. aprïļa Vïnes konvencijas '' Par diplomätiskajäm attiecïbäm '' 37. panta 2 . punktu '' >>. 

  

 

 • ID-kaart categorie C - voor personeel van internationale organisaties (wit)

ID-kaarten categorie C worden afgegeven voor personeel van internationale organisaties en hun familieleden; op de achterkant staat de mededeling dat de houder de voorrechten en immuniteiten geniet zoals vastgesteld bij de overeenkomst tussen Letland en de betrokken internationale organisatie: << Šïs apliecïbas uzrädïtäjs bauda privilëģijas un imunitätes, kas paredzëtas lïgumä starp Latvijas Republiku un attiecïgo starptautisko organizäciju.  

   

 

 •  ID-kaart categorie D - voor consulaire beroepsbeambten (blauw)

 ID-kaarten categorie D worden afgegeven aan consulaire beroepsbeambten van de consulaire post; op de achterkant staat de mededeling dat de houder alle voorrechten en immuniteiten geniet krachtens het Verdrag van Wenen inzake consulair verkeer: << Šïs apliecïbas uzrädïtäjs bauda visas privilëģijas un imunitätes, kas paredzëtas 1963. gada 24. aprïļa Vïnes konvencijä '' Par konsulärajäm attiecïbäm '' >>.

   

 • Kaart voor Honoraire Consuls-Generaal

   

Deze kaart verleent de houder de volgende voorrechten en immuniteiten: immuniteit ten aanzien van de rechtsmacht; het recht contact op te nemen met burgers van de zendstaat; het recht om overeenkomstig het recht van de ontvangende staat contact op te nemen met de nationale autoriteiten; het recht om overeenkomstig het recht van de zendstaat en de ontvangende staat leges te innen. Voorts kunnen alle goederen die gebouwen van de zending vrijgesteld van belasting.

 

 •  ID-kaarten categorie F (groen) - twee categorieën

ID-kaarten categorie F worden afgegeven aan het dienstpersoneel van de missie; op de achterkant staat de mededeling dat de houder ten dele de voorrechten en immuniteiten voor dienstpersoneel geniet als bedoeld in artikel 37, lid 3, van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer: << Šïs apliecïbas uzrädïtâjs bauda daļëjas privilëģijas un imunitätes, kas paredzëtas vëstnicïbu apkalpojosäm personälam saskaņä ar 1961. gada 18. aprïļa Vïnes konvencijas '' Par diplomätiskajäm attiecïbäm '' 37. panta 3. punktu '' >>.

  

 

ID-kaarten categorie F worden afgegeven aan het persoonlijk personeel van de personeelsleden van de missie; op de achterkant staat de mededeling dat de houder ten dele de voorrechten en immuniteiten voor dienstpersoneel geniet als bedoeld in artikel 37, lid 4, van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer: << Šïs apliecïbas uzrädïtajs bauda daļëjas privilëģijas un imunitätes, kas paredzëtas vëstniecïbu apkalpojosäm personälam saskaņä ar 1961. gada 18. apriļa Vïnes konvencijas '' Par diplomätiskajäm attiecïbäm '' 37. panta 4. punktu. 

   

 

- Latvijas Republikas Ärlietu ministrijas akreditäcijas karte

(Accreditatiekaarten afgegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken):

 •  Accreditatiekaart - voor journalisten (groen)

(Accreditatiekaart van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Letse Republiek; wordt afgegeven aan journalisten; op de accreditatiekaart staat de hoedanigheid van de houder vermeld - Žurnälists/Journalist; deze kaart is maximaal een jaar geldig, maar niet later dan 31 december van het lopende jaar.

 

 

ID-kaarten categorie A worden afgegeven aan diplomatiek personeel van de missie (ambassadeur, eerste secretaris, attaché) en hun familieleden; op de achterkant staat de mededeling dat de houder alle voorrechten en immuniteiten geniet krachtens het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer: << Šïs apliecïbas uzrädïtäjs bauda visas privilëģijas un imunitätes, kas paredzëtas 1961.gada 18. aprïļa Vïnes konvencia '' Par diplomätiskajäm attiecïbäm '' >>.