FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       

FRANKRIJK

Eenvormig Europees model verblijfstitel

- in kaartvorm:

 

 - in stickervorm:

 

1. Verblijfstitels volgens het uniform model

Frans verblijfstitel

 •  Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (tijdelijke verblijfsvergunning met een bijzondere, naar gelang van het doel van het toegestane verblijf verschillende vermelding);
 • Carte de séjour pluriannuelle, d'une durée de validité maximale de 4 ans (Meerjarige verblijfskaart met een geldigheidsduur van ten hoogste 4 jaar) 
 • Carte de séjour portant la mention ''retraité'' (verblijfskaart met vermelding ''gepensioneerd'');
 • Carte de résident (Ingezetenenkaart);
 • Carte de résident portant la mention ''résident de longue durée-CE'' (verblijsfkaart met vermelding ''langduring ingezetene EG'');
 • Carte de résident délivrée aux ressortissants andorrans (verblijfsvergunning voor onderdanen van Andorra);
 • Certificat de résidence d'Algérien (verblijfscertificaat voor Algerijnse onderdanen);
 • Carte de séjour délivrée aux membres de famille (les membres de famille peuvent être des ressortissants de pays tiers) des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des États parties à l'Espace économique européen et des ressortissants suisses (verblijfskaart voor familieleden (die ook onderdanen van derde landen kunnen zijn) van burgers van de Europese Unie, van onderdanen van staten die tot de Europese Economische Ruimte (EER) behoren en van Zwitserse onderdanen);
 • Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union Européenne (Lijst van deelnemers aan een schoolreis binnen de Europese Unie). 

 

 N.B. : Sinds 13 mei 2002 hebben alle verblijfstitels en verblijfsvergunningen de vorm van een geplastificeerde kaart volgens het uniforme Europese model. Verblijfstitels van het oude model die geldig blijven tot 12 mei 2012, zijn nog steeds in omloop.

Monegaskische verblijftitels (onder meer op grond van het Besluit van het Uitvoerend Comité van 23 juni 1998 betreffende de Monegaskische verblijfstitels [SCH/Com-ex (98) 19] 

 • Carte de séjour de résident temporaire de Monaco (tijdelijke verblijfskaart voor Monaco)

           

           

 

 •  Carte de séjour de résident ordinaire de Monaco (gewone verblijfskaart voor Monaco)

            

           

 

 •  Carte de séjour de résident privilégié de Monaco (verblijskaart voor bevoorrechte inwoners van Monaco)

           

           

 

 •  Carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque (verblijfskaart voor echtgeno(o)t(e) van Monegaskische onderdaan).

             

            

 2. Alle andere aan onderdanen van derde landen afgegeven documenten die recht geven op inreis in of terugkeer naar het grondgebied.

 • Récépissés de  renouvellement de demande de titre de séjour, accompagnés du titre de séjour périmé ou d'un visa D de long séjour d'une durée de validité comprise entre 4 et 12 mois, périmé (à l'exclusion du visa D comportant la mention <<Dispense  temporaire de carte de séjour>>)

(Ontvangstbewijs van een nieuwe aanvraag voor een verblijfsvergunning, samen met de verlopen verblijfsvergunning of een vervallen D-visum voor verblijf van langere duur met een geldigheidsduur van ten minste 4 en ten hoogste 12 maanden (met uitzonderin van het D-visum met de vermelding <<Tijdelijke vrijstelling van verblijfskaart>>).

 • Opgelet!
 1. Het document "Récépissé de demande de carte de séjour - a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour" is daarentegen niet vrijgesteld van de visumplicht!
 2. Het document ''Récépissé de demande de carte de séjour - a demandé le duplicata de son titre de séjour '' is daarentegen niet vrijgesteld van de visumplicht!
 3. Het document ''Récépissé de demande de carte de séjour - a demandé la modification de son titre de séjour " is daarentegen niet vrijgesteld van de visumplicht!

Documenten afgegeven aan minderjarige vreemdelingen

 • Document de circulation pour étrangers mineurs (DCEM) (Circulatiedocument voor minderjarige vreemdelingen)

           

 

 •  Titre d'identité républicain (TIR) (Identiteitsdocument van de Franse Republiek).

           

 

 • Autorisation provisoire de séjour portant la mention ''Volontariat associatif'' (tijdelijke verblijfsvergunning met vermelding ''vrijwilligerswerk'');
 • Autorisation provisoire de séjour portant la mention ''Etudiant en recherche d'emploi'' (tijdelijke verblijfsvergunning met vermelding ''werkzoekend student'');
 • Autorisation provisoire de séjour portant la mention ''parent accompagnant d'un mineur étranger malade'' (tijdelijke verblijfsvergunning met vermelding ''begeleidende ouder van een zieke minderjarige vreemdeling'');
 • Autorisation provisoire de séjour ne portant pas de mention spécifique (tijdelijke verblijfsvergunning zonder specifieke vermelding);

 

 •  Bijzondere Verblijsfvergunningen

     

Op elke verblijsfvergunning is een specifieke vermelding aangebracht volgens de hoedanigheid van de houder

 • ''CMD/A'' : wordt afgegeven aan hoofd van een diplomatieke missie;
 • ''CMD/M'' : wordt afgegeven aan het missiehoofd van een internationale organisatie;
 • ''CMD/D'' : wordt afgegeven aan het hoofd van een permanente delegatie bij een internationale organisatie; 
 • ''CD/A'' : wordt afgegeven aan ambtenaren van het corps diplomatique;
 • ''CD/M'' : wordt afgegeven aan hoge ambtenaren van een internationale organisatie;
 • ''CD/D'' : wordt afgegeven aan gelijkgestelde leden van een permanente delegatie bij een internationale organisatie;
 • ''CC/C'' : wordt afgegeven aan consulaire ambtenaren;
 • ''AT/A'' : wordt afgegeven aan het administratief en technisch personeel van een ambassade;
 • ''AT/C'' : wordt afgegeven aan het administratief en technisch personeel van een consulaat;
 • ''AT/M'' : wordt afgegeven aan het administratief of technisch personeel van een internationale organisatie;
 • ''AT/D'' : wordt afgegeven aan het administratief of technisch personeel van een permanente delegatie bij een internationale organisatie;
 • ''SE/A'' : wordt afgegeven aan het dienstpersoneel van een ambassade;
 • ''SE/C'' : wordt afgegeven aan het dienstpersoneel van een consulaat;
 • ''SE/M'' : wordt afgegeven aan het dienstpersoneel van een internationale organisatie;
 •  ''SE/D'' : wordt afgegeven aan het dienstpersoneel van een permanente delegatie bij een internationale organisatie ;
 • ''PP/A : wordt afgegeven aan het privé-personeel van een diplomaat;
 • ''PP/C'' : wordt afgegeven aan het privé-personeel van een consulair ambtenaar;
 • ''PP/M'' : wordt afgegeven aan het privé-personeel van een lid van een internationale organisatie;
 • ''PP/D'' : wordt afgegeven aan het privé-personeel van een permanente delegatie bij een internationale organisatie;
 • ''EM/A : wordt afgegeven aan tijdelijk gedetacheerden, onderwijsgevenden of militairen met een bijzondere status bij een ambassade;
 • ''EM/C'' : wordt afgegeven aan tijdelijk gedetacheerden, onderwijsgevenden of militairen met een bijzondere status bij een consulaat;
 • ''EM/M'' : wordt afgegeven aan tijdelijk gedetacheerden bij een internationale organisatie;
 • ''EM/D'' wordt afgegeven aan tijdelijk gedetacheerden bij een permanente delegatie bij een internationale organisatie 
 • ''FI/M'' : wordt afgegeven aan internationale ambtenaren van internationale organisaties.  

 NB :

 1. de rechthebbenden (echtgenoot, kinderen die jonger zijin dan 21 jaar en ascendenten ten laste ontvangen bijzondere verblijsvergunningen van dezelfde categorie als de houder waarvan zij afhangen.
 2. ''attestations de fonctions'' (functiebewijzen), die hoor het ministerie van Buitenlandse en Europese Zaken worden afgegeven aan de personeelsleden van de bovengenoemde missies en organen die de Franse nationaliteit hebben of permanent in Frankrijk verblijven (''CMR'', ''CR'', ''AR'', ''SR'' en ''FR''), of aan internationale ambtenaren die in het buitenland gedomicilieerd zijn (''EF/M''), worden niet als bijzondere verblijfsvergunningen beschouwd.