FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       S P A N J E
 

Het besluit van het kabinet van de minister-president (PRE/1282/2007) van 10 mei 2007 betreffende de financiële middelen waarover vreemdelingen moeten beschikken om Spanje binnen te komen, bepaalt het bedrag waarvan onderdanen van derde landen moeten aantonen dat zij erover beschikken, willen zij Spanje binnen kunnen komen:

 

a) Om te voorzien in de kosten van hun verblijf in Spanje, moet het bewezen dagelijkse bedrag ten minste 10 % bedragen van het wettelijke bruto minimumloon, vermenigvuldigd met het aantal dagen van het geplande verblijf in Spanje en vermenigvuldigd met het aantal personen dat ten laste van de aanvrager is en onder diens begeleiding meereist. Koninklijk Besluit 231/2020 van 4 februari [2020] tot vaststelling van het wettelijk minimumloon voor 2020, waarvan de geldigheidsduur voor 2021is verlengd, stelt dit loon vast op 950 EUR, wat betekent dat een bedrag van 95 EUR per persoon per dag of een wettelijk gelijkwaardig bedrag in buitenlandse munt moet worden aangetoond. In ieder geval moet dit bedrag 90 % van het wettelijk bruto minimumloon bedragen, wat betekent dat in ieder geval een minimum van 855 EUR of een wettelijk gelijkwaardig bedrag in buitenlandse munt per persoon moet worden aangetoond, ongeacht de duur van het verblijf.

 

b) Voor terugkeer naar hun land van herkomst of voor doorreis naar derde landen moeten vreemdelingen kunnen aantonen te beschikken over een of meerdere op hun naam gestelde, onoverdraagbare en niet-verhandelbare vervoersbiljetten voor het vervoermiddel dat zij voornemens zijn te gebruiken.