FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       

POLEN

De voor overschrijding van de buitengrens vereiste bedragen zijn vastgesteld bij de verordening van de minister van Binnenlandse Zaken van 23 februari 2015 betreffende de middelen van bestaan waarover vreemdelingen die het grondgebied van de Republiek Polen betreden, moeten beschikken en betreffende de documenten die bevestigen dat zij over dergelijke middelen kunnen beschikken en het doel en de duur van het geplande verblijf bevestigen (Dziennik Ustaw (Staatsblad) 2017, punt 2122).
 
Bovengenoemde verordening bepaalt dat een vreemdeling die het grondgebied van de Republiek Polen betreedt over bestaansmiddelen moet beschikken ten bedrage van ten minste
 
1)      300 PLN wanneer het geplande verblijf niet langer dan 4 dagen duurt,
2)      75 PLN voor elke dag van het geplande verblijf wanneer het geplande verblijf langer dan 4 dagen duurt
- of de tegenwaarde van dit bedrag in buitenlandse valuta.
 
Vreemdelingen die het grondgebied van de Republiek Polen betreden en:
 
1)      die deelnemen aan een toeristisch evenement, een jeugdkamp of een sportwedstrijd of
2)      van wie de kosten van het verblijf in Polen zijn gedekt of
3)      die komen voor een behandeling in een sanatorium of
4)      deelnemen aan een programma dat onder een internationale overeenkomst valt waarbij Polen partij is en in het kader waarvan op het grondgebied van de Republiek Polen vakantiewerk kan worden verricht dat niet het hoofddoel van het verblijf is,
moeten beschikken over ten minste 20 PLN voor elke dag van het geplande verblijf, met een minimumbedrag van 100 PLN, of de tegenwaarde daarvan in buitenlandse valuta.
 
Vreemdelingen die het grondgebied van de Republiek Polen betreden voor studie-, onderzoeks- of opleidingsdoeleinden, het verrichten van ontwikkelingswerk of onderwijsdoeleinden, moeten beschikken over ten minste 1 270 PLN, of de tegenwaarde daarvan in buitenlandse valuta, voor de eerste twee maanden van het geplande verblijf.
 
Vreemdelingen moeten bovendien over extra financiële middelen beschikken om de kosten te dekken van de terugreis naar het land van herkomst of verblijf alsook de kosten van de doorreis naar een derde land dat hun toegang verschaft, ten bedrage van minimaal (voor elke vreemdeling afzonderlijk en voor elk van diens gezinsleden afzonderlijk):
 
1)      200 PLN wanneer zij afkomstig zijn uit een buurland van de Republiek Polen,
2)      500 PLN wanneer zij afkomstig zijn uit een lidstaat van de Europese Unie die geen buurland van de Republiek Polen is,
3)      2 500 PLN wanneer zij afkomstig zijn uit een land dat geen lidstaat van de Europese Unie is,
- of de tegenwaarde van dit bedrag in buitenlandse valuta.

Formulier ter staving van een uitnodiging