FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       

KROATIË (niet-Schengen, enkel ter informatie)

Een onderdaan van een  derde land toont aan dat hij over voldoende financiële middelen van bestaan beschikt voor zowel de duur van het verblijf in de Republiek Kroatië als de terugreis naar het land van herkomst of voor de dooreis naar een derde land.

Wanneer een onderdanen van een derde land de Republiek Kroatië binnenkomt, is een instantie die belast is met de controle aan de grensdoorlaatposten bevoegd om hem te vragen aan te tonen dat hij beschikt over financiële middelen van bestaan, zowel voor de duur van het verblijf in de Republiek Kroatië als voor de terugreis naar het land van herkomst of voor de doorreis naar een derde land.

De financiële middelen zijn  vastgesteld op een  bedrag dat overeenkomt met 70 EUR (zegge : zeventig euro) per dag van het voorgenomen verblijf in de Republiek Kroatië.

Indien een onderdanen van een derde land in het bezit is van een gewaarmerkte garantstellingsverklaring van een natuurlijke of rechtspersoon uit de Republiek Kroatië, bewijs van een toeristiche reservering of een gelijkaardig stuk, legt hij bewijs over dat hij beschikt over een bedrag dat overeenkomt met 30 EUR (zegge : dertig euro) per dag van het voorgenomen verblijf in de Republiek Kroatië.

Bij wijze van uitzondering is een onderdaan van een derde land vrijgesteld van de verplichting om aan te tonen dat hij in het bezit is van de in eerste alinea van dit artikel bedoelde middelen, als hij beschikt over een gewaarmerkte garantstelling van een natuurlijke of rechtspersoon uit de Republiek Kroatië waaruit blijkt dat de garantsteller alle kosten draagt in verband met het verblijf in  het vertrek uit de Republiek Kroatië.