FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       
ITALIË
Artikel 4, lid 3, van de Geconsolideerde tekst van de bepalingen inzake immigratie en de status van vreemdelingen (wetsbesluit nr. 286 van 25 juli 1998) bepaalt dat '' Italië, overeenkomstig de verplichtingen die aangegaan zijn door toetreding tot specifieke internationale overeenkomsten, een vreemdeling op zijn grondgebeid zal toelaten wanneer deze de passende documenten kan overleggen die het doel van en de voorwaarden voor zijn verblijf aantonen en waaruit blijkt dat hij voor de duur van het verblijf over voldoende middelen van bestaan beschikt, alsmede, wanneer het geen verblijfsvergunning met het oog op tewerkstelling betreft, voor de terugreis naar het land van herkomst. De middelen van bestaan zijn omschreven in de desbetreffende richtlijn van het ministerie van Binnenlandse Zaken. (...) Een vreemdeling die niet aan die eisen voldoet of beschouwd wordt als een bedreiging voor de openbare orde of de veiligheid van de staat of een van de landen waarmee Italië overeenkomsten gesloten heeft voor het opheffen van de controles aan de binnengrenzen en het vrije verkeer van personen, met inachtneming van de beperkingen en uitzonderingen waarin die overeenkomsten voorzien, kan niet in Italië toegelaten worden.'' 
De hierboven genoemde richtlijn, die op 1 maart 2000 van kracht geworden is onder de titel ''Vaststelling van de middelen van bestaan voor de binnenkomst en het verblijf van vreemdelingen op het grondgebied van de staat'' schrijft het volgende voor :
  • de middelen van bestaan kunnen worden aangetoond door het overleggen van contant geld, bankgaranties, verzekeringspolissen, gelijkwaardige kredietgaranties, bewijzen van voorafbetaalde diensten of bewijzen van inkomsten op het nationale grondgebied;
  • de in deze richtlijn vastgestelde bedragen worden jaarlijks herzien aan de hand van de parameters voor de gemiddelde jaarlijkse schommelingen die door ISTAT (Italiaans bureau voor de Statistiek) worden berekend op basis van de index van de consumptieprijzen voor levensmiddelen, drank, vervoer en huisvestiging;
  • de vreemdeling moet aantonen dat hij op het nationale grondgebied over passende huisvestiging beschikt en genoeg geld heeft voor de terugreis, hetgeen ook aangetoond kan worden door het overleggen van een retourbiljet;
  • de minimale middelen van bestaan per persoon voor de afgifte van het visum en toelating tot het nationaal grondgebied voor toeristische doeleinden zijn vermeld in tabel A
TABEL A
 
    TABEL VOOR DE VASTSTELLING VAN DE MIDDELEN VAN BESTAAN DIE VEREIST ZIJN
    VOOR BINNENKOMST OP HET NATIONALE GRONDGEBIED VOOR TOERISTISCHE
    DOELEINDEN
 
 
 

 
Aantal deelnemers aan de reis
Verblijfsduur
                           Een  deelnemer
         Twee of  meer deelnemers
 
 
euro
 
euro
 
1 - 5 dagen
vast totaalbedrag
 
 
 
 
 
 
269,60
 
 
 
 
 
212,81
 
6 - 10 dagen
dagelijks bedrag per persoon
 
 
 
 
 
 
44,93
 
 
 
 
26,33
 
11 - 20 dagen
vast bedrag
+
dagelijks bedrag per persoon
 
 
 
 
 
 
51,64
 
36,67
 
 
 
 
 
25,82
 
22,21
 
meer dan 20 dagen
vast bedrag
+
dagelijks bedrag per persoon
 
 
 
 
 
 
 
 
206,58
 
 
27,89
 
 
 
 
 
 
 
118,79
 
 
17,04