FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       
FRANKRIJK
Het richtbedrag inzake voldoende middelen van bestaan voor de duur van het door een vreemdeling voorgenomen verblijf of voor zijn doorreis door Frankrijk naar een derde staat, stemt in Frankrijk overeen met het bedrag van het aan de economische groei gekoppelde minimumloon (SMIC), hetwelk dagelijks op basis van het op 1 januari van het lopende jaar vastgestelde percentage wordt berekend.
 
Dit bedrag wordt op basis van de ontwikkeling van de kosten voor levensonderhoud in Frankrijk periodiek herzien, en wel:
 

 -   automatisch, zodra het prijsindexcijfer een stijging van meer dan 2 % vertoont;

 -  bij besluit van de regering, na advies van de Commission Nationale de

   négociation collective (Nationale Commissie voor collectieve onderhandeling), om een

   stijging toe te kennen welke hoger ligt dan de prijsontwikkeling.

 

Per 1 januari 2012 bedraagt het dagelijkse bedrag van het aan de economische

groeigekoppelde minimumloon (SMIC - Salaire minimum Interprofessionnel de Croissance)

65 EUR.

 
Personen die in het bezit van een uitnodiging zijn, dienen voor verblijf in Frankrijk over bestaansmiddelen te beschikken die minimaal met de helft van het minimumloon, zijnde 32,50 EUR per dag, overeenkomen.

Het minimumbedrag waarover een vreemdeling per verblijfsdag in Frankrijk dient te beschikken indien hij geen hotelreservering kan overleggen als bewijs van logies, bedraagt met ingang van 19 juni 2014 120,00 EUR. Indien de hotelreservering een gedeelte van het verblijf dekt, bedraagt het dagbedrag 65,00 EUR voor de periode die door de reservering wordt gedekt en 120,00 EUR voor de rest van het verblijf.

--> In concreto: ten einde het richtbedrag inzake voldoende bestaansmiddelen te bepalen moet men oog hebben voor het reismotief van betrokkene.
 
Bij een verblijf op hotel:
  • 120€ per dag indien er geen hotelreservering kan worden voorgelegd als bewijs van logies.
  • Indien de hotelreservering een gedeelte van het verblijf dekt, bedraagt het dagbedrag 65 € voor de periode die door de reservering wordt gedekt en 120 € voor de rest van het verblijf.
  • 65€ per dag bij een volledige hotelreservering.
 
Bij een verblijf bij een particulier:
  • 65€ per dag indien betrokkene geen houder is van een uitnodiging (attestation d’accueil)
  • 32,5€ per dag indien betrokkene houder is van een uitnodiging (attestation d’accueil)

 

Voorbeeld onderhoudverbintenis "Attestation d'accueil" in PDF Bijlage