FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       
DUITSLAND
Op grond van artikel 15, lid 2, van de Verblijfswet van 30 juli 2004 kan een vreemdeling aan de grens onder meer de toegang worden geweigerd indien hij niet voldoet aan de in artikel 5 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst genoemde voorwaarden voor binnenkomst op het grondgebied van de lidstaten. Dit is bijvoorbeeld het geval, wanneer een vreemdeling niet over de nodige financiële middelen beschikt, of deze niet legaal kan verwerven, om te kunnen voorzien in zijn verblijf, met inbegrip van zijn terugkeer naar het land van herkomst dan wel naar een derde land waarvoor hij een verblijfstitel bezit die hem het recht van terugkeer naar dat land geeft.
 
Er zijn geen verplichte dagbedragen vastgesteld. Het met de controle belaste personeel voert per geval een afzonderlijke controle uit. Daarbij moet rekening worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden, zoals aard en doel van de reis, duur van het verblijf, eventueel onderdak bij verwanten of vrienden, alsmede kosten voor levensonderhoud.
 
Indien de onderdaan van een derde land terzake geen bewijsstukken kan overleggen noch, ten minste, geloofwaardige informatie kan verstrekken, dan dient hij per dag over 45 EUR te beschikken. Daarnaast moet gegarandeerd zijn dat de terugreis c.q. voortzetting van de reis van de onderdaan van een derde land mogelijk is. Dit kan bijvoorbeeld worden aangetoond door overlegging van een reisbiljet voor het vervolg van de reis c.q. de terugreis.
 
De financiële middelen kunnen met name worden aangetoond door contant geld, creditcards en cheques, maar ook door:
 
  • een bankgarantie van een kredietinstelling die in de Bondsrepubliek Duitsland tot de markt is toegelaten;
  • een persoonlijke borgstelling door de gastheer;
  • een telegrafische betalingsopdracht;
  • het deponeren van een borgsom door de gastheer of door een derde bij de voor het verblijf bevoegde vreemdelingendienst;
  • een garantstelling.

Indien er gegronde twijfel bestaat aan de liquiditeit in een andere vorm dan contant geld, moet deze vóór de binnenkomst worden gecontroleerd.
Voorbeeld onderhoudsverklaring